Kullanım Sözleşmesi

01.03.2019

Bitgama Yazılım Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen Bitgama Platformuna kayıt olan ve/veya kullanan kullanıcı, aşağıda yer alan “Kullanım Sözleşmesi” maddeleri hükümlerinin tümünü okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, onayladığınızı peşinen kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. İş bu “Kullanım Sözleşmesi” kullanıcı tarafından onaylanması sırasında düzenlenmiştir.

 1. TANIMLAR

Kullanım Sözleşmesi: üye hüküm, şartları, eklerini ve Ödeme Bloke Platformu kullanım şart, kural ve koşullarını oluşturan iş bu sözleşmeyi ifade eder. Kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.

Ödeme Bloke: Bitgama Yazılım Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilen ve hizmete sunulan Ödeme Bloke Platformunu ifade eder.

Kullanıcı: Platform'a kayıt olan ve/veya Platform'un sunduğu Hizmet'lerden,  iş bu Sözleşme'de belirtilen koşullardan yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Taraflar: Bitgama Yazılım Teknolojileri A.Ş. ile Kullanıcı birlikte kısaca “Taraflar”ı ifade eder.

Ödeme Bloke Platformu: www.odemebloke.com alan adı, bu alan adına bağlı alt alan adlarını oluşturan web sitesi üzerinde çalışan servis ile ios, android işletim istemleri başta olmak üzere diğer akıllı telefon işletim sistemleri tarafından servisin kullanıldığı uygulamayı ifade eder. Kısaca “Platform” olarak anılacaktır.

Ödeme Bloke Hizmetleri: Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmesini sağlamak amacıyla, Ödeme Bloke tarafından, Platform içerisinde ortaya konulan hizmetlerdir. Kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

Ödeme Bloke, Kullanıcı'ların Sözleşme'de tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Ödeme Bloke tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Ödeme Bloke tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcı'lara duyurulur.

Alıcı: Platform üzerinden sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen ürün, vasıta, emlak, toptan ürün, mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı'yı ifade eder.

Satıcı: Platform üzerinden sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetinin haiz bulunduğu ve mülkiyet tasarrufunda bulunma hak ve yetkisine sahip olduğu ürün, vasıta, emlak, toptan ürün, mal ve/veya hizmetleri Kullanıcı'lara verme, sunma ve/veya satışına arz eden Kullanıcı'yı ifade eder.

Güvenli Alışveriş Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde, Ödeme Bloke tarafından sağlanan Hizmet'i ifade eder.

Ödeme Hizmet Sağlayıcısı: 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları hakkında kanun kapsamında, BDDK lisansına sahip, Ödeme Bloke ile iş ortaklığı ve/veya çözüm ortaklı yapan şirket(ler)i ifade eder.

Güvenli Hesap: Güvenli Alışveriş Sistemi'nin ifa edilmesi için, Ödeme Hizmet Sağlayıcısı tarafından yönetilen banka nezdindeki sanal pos hesabı ve/veya havuz hesabını ifade eder.

ürün: Platform'da; Satıcı tarafından satışa arz edilen ve/veya Alıcı tarafından alım için talebi oluşturulan her türlü ürün, vasıta, emlak, toptan ürün, mal ve/veya hizmetleri ifade eder.

 1. TARAFLAR

Bitgama Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi ile Platforma kayıt olan, ziyaret eden Kullanıcı(lar) arasında, Kullanıcı'nın Platforma kayıt olması amacıyla ve Sözleşme'nin, Platform'un bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Platforma kayıt olarak, Sözleşme'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan, taahhüt ve gayri kabulü rücu etmektesiniz.

 1. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

3.1        Platform'da sunulan Hizmet'lerle, bu Hizmet'lerden yararlanma şart, koşul, kural ve yükümlüklerinin belirlenmesi ile Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, iş bu Sözleşme'nin konusunu oluşturur.

3.2        Sözleşme ve ekleri ile Platform içeriğinde yer alan, kullanım, kayıt ve/veya Hizmet'lere ilişkin olarak Ödeme Bloke tarafından yapılmış açıklama(lar), uyarı(lar) beyanları Sözleşme'nin kapsamını oluşturur.

3.3        Kullanıcı Sözleşme'nin hükümlerini kabul etmektedir, Platform'da yer alan, kullanım, kayıt ve Hizmet'lere ilişkin olarak Ödeme Bloke tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun olarak davranacağınızı peşinen kabul, taahhüt etmiş olursunuz.

 1. KAYIT VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1        Kayıt, Platform'un ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Platform'a kayıt olmak için gerekli kimlik ve diğer bilgilerinin gönderilmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Kayıt işlemi tamamlanmadan, iş bu Kullanıcı Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2        Platform'a kayıt olabilmek için, 18 yaşını doldurmak ve iş bu Sözleşme'nin 5. madde 2. paragrafı uyarınca, Ödeme Bloke tarafından, geçici olarak kaydı dondurulmuş ve/veya kaydı silinerek yasaklanmış olmamak gerekmektedir.  18 yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği üzere, iş bu Sözleşme'nin 5. madde 2. paragrafı uyarınca, Ödeme Bloke tarafından geçici olarak kaydı dondurulmuş ve/veya kaydı silinerek yasaklanmış Kullanıcı'ların Platform kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Platform Kullanıcı'sı sonucunu doğurmayacaktır.

 1. HAK VE YüKüMLüLüKLER

5.1.1        Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

I.        Kullanıcı, kayıt işlemi prosedürlerini yerine getirirken, Platform'un Hizmet'lerinden faydalanırken ve Platform'daki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Platform'un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

II.        Kullanıcı, Gizlilik Politikası'nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Ödeme Bloke'nin kendisine ait gizli, özel, ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve/veya hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını, bu nedenle Ödeme Bloke'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan, taahhüt ve gayri kabulü rücu eder.

III.        Kullanıcı'ların Ödeme Bloke tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (hesap giriş kullanıcı adı, şifre vb… bilgilerin) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Ödeme Bloke'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

IV.        Kullanıcı'lar, Platform dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ödeme Bloke, Kullanıcı'lar tarafından Ödeme Bloke'ye iletilen veya Platform üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

V.        Kullanıcı'lar, Ödeme Bloke'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve

yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

VI.        Ödeme Bloke'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Platform'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Ödeme Bloke ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Ödeme Bloke ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Bloke, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

VII.        Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Platform'da sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Ödeme Bloke'nin, Ödeme Bloke çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Ödeme Bloke, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

VIII.        Kullanıcı'lar Platform'da satışa arz ettikleri ürün(ler)'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde iş bu Sözleşme'de yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.

IX.        Kullanıcı, Ödeme Bloke'nin Platform üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş ve/veya kampanya kapsamında, Kullanıcı'ların, Kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Ödeme Bloke'den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

X.        Kullanıcılar Platform üzerinde yer alan kendi Kayıtlı oldukları hesaplar ve/veya tanıdıklarına ait Kayıtlı hesaplar arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Platform'un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Ödeme Bloke'nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini peşinen kabul, beyan, taahhüt ve gayri kabulü rücu eder.

XI.        Kullanıcı, iş bu Sözleşme'nin Platform'un faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

XII.        Ödeme Bloke, Kullanıcılar'ına kendi insiyatifleri doğrultusunda, Ödeme Bloke tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının Platform'un faaliyet gösterdiği her mecrada Ödeme Bloke tarafından gönderilmesine onay verdiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, hesaplarında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptirler.

5.1.2        Alıcı Hak ve Yükümlülükleri

I.        Alıcı, “Onay” butonu ile ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunması ile; ürün açıklamasını,

Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır.

II.        Alıcı, satın aldığı ürün(ler)'in bedellerini, Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanarak, Ödeme Bloke tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, ürün'ün Satıcı tarafından fiziki ve/veya elektronik ortamda teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.

III.        Alıcı ürün bedelini Güvenli Hesap'a ödemesini yaptıktan sonra 1 iş günü +24 saat içinde Satıcı,

Platform'a ürün'ün gönderi ve/veya hizmete ait elektronik teslim bilgilerini girmesi gerekmektedir. Alıcı, Satıcı'nın Platform'a ürün'ün gönderi ve/veya hizmete ait elektronik teslim bilgilerini girmesinden itibaren ürün'ü teslim alıp Güvenli Hesap'taki ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için 1 iş günü + 24 saat içinde Platform üzerinden onay işlem talebinde bulunacağını, veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürün'ü kabul etmemesi halinde, ürün'ü Satıcı'ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Platform'dan işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere ürün'ü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde, Güvenli Hesap'ta tutulan, ilgili ürün'e ait satış bedelinin, ancak Satıcı'nın ürün'ü geri aldığına dair Platform'a onay işleminde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

IV.        Alıcı, Platform'da Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı ürünler'den olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün'ün aslı ile ilgili Ödeme Bloke'nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

V.        Alıcı, Platform üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya ürün'e verilen teklifi iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Ödeme Bloke'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Ödeme Bloke'den, satın almaya çalıştığı ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

VI.        Alıcı, iş bu Sözleşme'de tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya ödenmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından iş bu Sözleşme'nin 5.1.2 (IV) madde ve ilgili paragrafında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın Ödeme Bloke'ye bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde Ödeme Bloke'nin Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

VII.        Alıcı, Platform'da Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Ödeme Bloke'nin kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

VIII.        Alıcı, Ödeme Bloke'nin ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Ödeme Bloke'nin herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

IX.        Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu

ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Ödeme Bloke'nin, Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

5.1.3        Satıcı Hak ve Yükümlülükleri

I.        Satıcı, Platform'da satışa arz ettiği ürün(ler)'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve ürün(ler)'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

II.        Satıcı, Platform'da satışa arz edeceği bir ürün'ü, önceden alıcı ile görüştüğü, anlaştığı, açıkladığı fiyatını Alıcı ile mutabık kalarak belirlediği sabit bir fiyatla satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Platform üzerinden belirlenmiş olan ürün ve fiyatı ile ilgili talep oluşturur ve Alıcı onayına sunar. Satıcı, Alıcı'nın ürün bedeli ödemesini yaptıktan sonra, 1 iş günü +24 saat içinde Platform'a ürün'ün gönderi bilgilerini ve/veya elektronik ortamda sunduğu hizmetin teslim bilgisini girmesi gerekmektedir.

III.        Satıcı, Alıcı'nın ürünü almaya hak kazandıktan sonra 1 iş günü içinde ürün bedelini ödeme yükümlü olduğunu ve ürün bedelinin yatırmaması halinde Alıcı'ya bir defaya mahsus olmak üzere 1 iş günü ek süre verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

IV.        Satıcı, satışa arz ettiği ürün(ler)'in, Yasaklı ürünler de dahil olmak üzere, Sözleşme hükümlerince belirlenen veya Platform'un belirli yerlerinde belirtilen, Platform'un ve Platform'da sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

V.        Satıcı, Platform'da satış işlemini gerçekleştireceği ve/veya gerçekleştirdiği ürün(ler)'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, ürün(ler)'in daha önce üreticisi veya yetkili satıcılar tarafından Türkiye'de ve Dünya'da piyasaya sürüldüğünü, Ödeme Bloke'nin ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

VI.        Satıcı, Platform'da satışa arz ettiği ürün(ler)'in Yasaklı ürünler'den olmamasından; ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Platform'da satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

VII.        Satıcı, Alıcı'nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesap'taki ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için Ödeme Bloke'ye işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürün'ü kabul etmeyerek, ürünü Satıcı'ya iade edebileceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Ödeme Bloke'ye işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

VIII.        Satıcı, Sözleşme uyarınca, ürün'ü zamanında, hasarsız, Platform'da belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

IX.        Satıcı, Alıcı'nın kendisine ödenmesi için Ödeme Bloke'ye gönderdiği ürün satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu Sözleşme'nin 5.1.2 (III) madde ve ilgili paragrafında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın Ödeme Bloke'ye bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, Ödeme Bloke'nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

X.        Satıcı, Platform üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Ödeme Bloke'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Platform'dan, satmaya çalıştığı ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

XI.        Satıcı, iş bu Sözleşme'de yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Ödeme Bloke'nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, Ödeme Bloke'nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde parası olması halinde, Ödeme Bloke'nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

XII.        Satıcı, satışa arz ettiği ürün(ler) ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve iş bu Sözleşme'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Bloke aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.

XIII.        Satıcı, Ödeme Bloke'nin, Platform'da sattığı ürün(ler)'e ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

XIV.        Satıcı, ürün(ler) ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Ödeme Bloke'nin kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

XV.        Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve iş bu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem ve/veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan ve/veya kaynaklanacak her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Ödeme Bloke'nin her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

XVI.        Satıcı, satışa arz ettiği ürün(ler)'i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate almakla ve uygulamakla yükümlüdür. Satıcı'nın, gerek Kullanıcı Sözleşmesi'ne gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranması nedeniyle Ödeme Bloke'nin maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.4        Ödeme Bloke Hak ve Yükümlülükleri

I.        Ödeme Bloke, Platform'da sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Ödeme Bloke, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Ödeme Bloke'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Ödeme Bloke tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

II.        Ödeme Bloke, Platform üzerinden, Ödeme Bloke'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Ödeme Bloke tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürün(ler) veya bunların içeriği hakkında Ödeme Bloke'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

III.        Ödeme Bloke, Platform'da sağlanan Hizmet'ler ve yer alan ürün(ler) ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

IV.        Satıcı'nın satışa arz ettiği ürün(ler)'e, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı ürün(ler)'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Sözleşme hükümlerine ve Platform'da belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın kaydı, Ödeme Bloke tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

V.        Sözleşme'de belirtilen Yasaklı ürün(ler)'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürün(ler)'i satışa arz ettiği ve/veya Sözleşme hükümlerine ve Platformda belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın kaydı, Ödeme Bloke tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

VI.        Ödeme Bloke, Kullanıcılar arasında Platform üzerinden gerçekleşen ve Platform'un işleyişine ve/veya Sözleşme'ye ve/veya Platform'un genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Ödeme Bloke tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Ödeme Bloke, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın kaydını, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, iptal edebilir.

VII.        Kullanıcı'lar ve Ödeme Bloke hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya

işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

VIII.        Kullanıcı'ların, Platform'a kayıt olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkan"

isimleri de iş bu Sözleşme içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "dükkan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların iş bu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Ödeme Bloke Sözleşme'ye aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın kaydını geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

IX.        Ödeme Bloke, Kullanıcılar'ın satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

X.        Satışa konu ürün(ler) ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Satıcı'ya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatına haiz Ödeme Bloke'nin bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. YASAKLI üRüN(LER)

Ödeme Bloke tarafından Platfom'da verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı ürün(ler)'in satışa arzı Ödeme Bloke tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan ürün(ler), iş bu Sözleşme'nin ekinde Yasaklı ürün(ler) listesinde belirtilmektedir.

Yasaklı ürün(ler)'in Satıcı tarafından Platform'da satışa arz edilmesi ve bu durumun Ödeme Bloke tarafından tespit edilmesi halinde, Ödeme Bloke, ilgili Yasaklı ürün(ler)'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürün(ler)'e ilişkin ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı ürün(ler)'i satışa arz eden Satıcı'nın kaydını geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

Ödeme Bloke, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün satışlarında), Satıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı ürün(ler)'in satışıyla bağlantılı olarak, Ödeme Bloke ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Ödeme Bloke'yi hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Ödeme Bloke'ye, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Platform'dan arz ederek satışını yaptığı ürün(ler)'in tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürün(ler) olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Platform'da yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış ürün(ler)'in sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş ürün(ler) Platform'da satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. Ödeme Bloke, gümrük işlemine tabi tutulmamış ürün(ler)'i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'ların ürün(ler)'ini, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara ücret iadesi yapmaz.

 1. HİZMETLER

Ödeme Bloke tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Kullanıcı'ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla, Kullanıcı'lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

7.1        Güvenli Alışveriş Sistemi

Ödeme Bloke, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya Güvenli Alışveriş Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır.

Kullanıcı'lar, Güvenli Alışveriş Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün(ler)'in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithali edilmesi halinde ithali sırasında doğabilecek hukuka aykırılık, her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların hepsinden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemler ile ithalat ile ilgili doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Ödeme Bloke'ye ait değildir.

7.2        Satışa Arz ve Satış İşlemine İlişkin Sunulan Hizmetler

Satıcı'lar, satışa arz edilen ürün(ler)'e, günün her saatinde ve geniş bir üye toplulukları tarafından görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.

Satıcı ve Alıcı'lar, Satıcı'ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve ürün bedellerinin ödenmesi konularında, Platform haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.

 1. üCRETLENDİRME

Ödeme Bloke, satışa arz için ürün(ler)'in, Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Platform'un 'Yardım' ve/veya sıkça sorulan sorular bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Platform'da aksi belirtilmediği takdirde, Platform'daki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (₺) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 1. GİZLİLİK POLİTİKASI

Ödeme Bloke, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri,Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Ödeme Bloke, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz. Gizlilik Politikası Hükümleri Platform'da Gizlilik Politikası başlığı altında yayınlanmıştır ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

 1. FİKRİ MüLKİYET HAKLARI

Platform'un (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Ödeme Bloke telif haklarına tabi çalışmalar) Ödeme Bloke'ye ait olarak ve/veya Ödeme Bloke tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Ödeme Bloke Hizmet'lerini, Ödeme Bloke bilgilerini ve Ödeme Bloke'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının Ödeme Bloke'nin Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ödeme Bloke'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Ödeme Bloke, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, iş bu Sözleşme'yi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Platform'da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İş bu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İş bu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

İş bu Sözleşme mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 01.03.2019 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

 1. MüCBİR SEBEPLER

Hukuken “Mücbir Sebep” sayılan tüm hallerde, Ödeme Bloke, iş bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ödeme Bloke için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya

temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ödeme Bloke'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İş bu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu Sözleşme, Kullanıcı Platform'da kayıtlı olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın geçici veya kalıcı olarak kaydının durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Ödeme Bloke, Kullanıcı'ların iş bu Sözleşmesi'de ve/veya, Platform içinde yer alan kullanıma, kayıt ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Sözleşmesi'yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Platform'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 • Yasaklı ürün(ler) olarak belirtilen ürün(ler)'in Satıcı tarafından Platform'da satışa arz edilmesi ve bu durumun Ödeme Bloke tarafından tespit edilmesi,
 • Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Platform'un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 • Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
 • Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
 • Kullanıcı'ların, Platform'da satışa arz ettikleri ürün(ler)'in alım-satımlarını, Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanmamaları.

Ek 1

YASAKLI üRüN(LER)

Yasadışı ürünler

 • çalıntı mallar
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Sahte para ve belgeler
 • Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
 • Şifreli yayın çözücüler
 • İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
 • Yasaklı kitap ve yayınlar

İnsan Sağlığına Zararlı ürünler

 • Uyuşturucu maddeler
 • Alkollü içecekler
 • Tütün mamulleri, elektronik sigaralar ve elektronik sigaraların tamamlayıcı parçaları

İlaçlar, Tıbbi Cihazlar Ve Diğer Benzeri Sağlık ürünleri

 • Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, özel tıbbi amaçlı bebek mamaları
 • Tıbbi cihazlar (Diş macunu, diş protez bakım ürünleri, kondom, hasta altı bezi, inkontinans pedi, topikal uygulanan sıcak soğuk kompres, yara bandı, flaster, pamuk, ağız çalkalama suyu, nefes açıcı burun bantları hariç)
 •  Numaralı gözlük camları ve numaralı lensler
 • İşitme cihazları, ortopedik protez ve ortezleri
 • Veteriner tıbbi ürünler
 • Sağlık Bakanlığı tarafından satışı yasaklanmış ürünler (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan izin alınmaksızın sağlık beyanıyla satışa sunulan ürünler, zayıflama hapları, etken madde içeren ürünler, yasak cinsel ilaçlar vb.)

Silahlar, Patlayıcı Maddeler Ve Tehlike Arz Eden Diğer ürünler

 • Ateşli silahlar
 • Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletler
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Biber gazı
 • Elektroşok cihazları
 • PCB (poliklorlu bifeniller) ve bunu içeren ürünler
 • Amonyum Nitrat ve kütlece %28'den daha fazla amonyum nitrattan gelen azot içeren gübreler

Kanun Ve Mevzuat Kapsamında Satışı (Veya İnternet üzerinden Satışı) Yasak Veya Denetime Tabi Olan ürünler

 • Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Telsizler (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında kalan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemler hariç)
 • Askeri teçhizat
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Radar dedektörleri
 • Airbag ve ekipmanları
 • Emniyet kemeri adaptörü
 • Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Şans oyunları biletleri
 • Sertifikasız tohumlar
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Madalya ve nişanlar

Kişisel Verilere İlişkin Kuralları İhlal Eder Nitelikteki ürünler

 • Kişilik hakları
 • Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar
 • İnsan ve diğer canlı organları
 • Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 • Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları

Fikri Mülkiyet Haklarını İhlal Eder Nitelikteki ürünler

 • Telif hakkını haiz ürünler
 • Lisanssız Oyunlar
 • Sahte veya replika ürünler
 • Seri numarası çıkarılmış, kopya ve bandrolsüz ürünler

Ödeme Bloke Tarafından Satışı Yasaklanmış Diğer ürünler

 • Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
 • Dijital para (Kripto para) alış-satış işlemleri
 • Yönlendirme içeriği olan ürün ilanları
 • Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
 • Deneme Boyu / numune (tester) ve kutusuz veya teşhir ürünü olan parfüm ve sair kozmetik ürünleri
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • Casus kamera ve dinleme cihazları
 • Canlı hayvanlar